IDOLLIVING โซฟา

เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โซฟา โซฟาหนังแท้ โดยเน้นผลิต โซฟาหนังแท้ โซฟาคุณภาพ   ผสานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อผลิตสินค้า มีคุณภาพที่ดีก่อนส่งถึงลูกค้า

เราคือ โรงงานโซฟา ที่ผลิตงานคุณภาพ โดยใช้ Brand IDOL โรงงานโซฟาแห่งนี้ มี กระบวนการผลิตการจัดการที่เป็นระบบ และมีการใช้ ERP มาใช้บริหารการผลิต อีกทั้งมีระบบ Quality Control Process ทุกแผนก และเข้มงวดในส่วน Final QC ก่อนส่งมอบให้ลูกค้ามีทั้ง โซฟา โซฟาผ้า โซฟาหนังแท้ โซฟาหนัง และรูปแบบต่างๆให้เลือก

เราเลือกสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับโซฟาส่งออก โดยคำนึงถึงความทนทานในการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการจ่ายเงินซื้อโซฟาใหม่บ่อย ๆ

Bestseller

Recent Products


       

Translate »